Lokalhistorisk Forening for Sønder Bjært Sogn.


Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 22. september 2021 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole.

I februar 2021 kunne vi ikke afholde generalforsamling pga corona. Den afholder vi nu.

Der er ikke foredrag i forbindelse med generalforsamlingen, som vi har haft andre år. 

Der er fri entre og foreningen er vært ved kaffe og kage.


REFERAT

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent. 

Lars Thiesen blev valgt som dirigent. 

Pkt. 2:Beretning om foreningens virksomhed.

 MB havde en rigtig god gennemgang af vores aktiviteter det forgangne år, selvom det var sparsomt med møder.

Pkt. 3:Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 HJP gennemgik regnskabet grundigt på vegne af PB, der var fraværende.

Pkt.4:Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.

Uændret.

Ptk.5:Forslag vedr. ændring af vedtægterne. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget af 100% af de fremmødte.

Pkt. 6:Valg af:

Bestyrelsesmedlemmer: Hans Jørgen Pedersen, Poul Bramsen, Anne-Margrethe Staugaard, Hans Peter Jørgensen og Johannes Bogh. Alle modtager genvalg.

Inger Rørbæk er udtrådt af bestyrelsen.

Suppleanter: Per Skjøde Knudsen og Sven Rørbæk modtager genvalg.

Revisor: Lars Thiesen

Revisorsuppleant: Hans Lind

Alle ovenstående blev genvalgt. Johs. Bogh Christensen blev nyvalgt for et ½ år til næste generalforsamling. Han indtræder i stedet for Inger Rørbæk.

Pkt. 7:Indkomne forslag. De skal være skriftlige og være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag, men et forslag fra Jens Andersen om at punkt 7 bliver flyttet om efter punkt 3 for fremtiden.

Pkt. 8: Eventuelt.

MB mente at vores gennemsnitsalder i foreningen nærmer sig 50 år. Man kan godt blive lidt utryg ved hans opfattelsesevne.


Ad. Pkt.5

§ 15

Tilføjelse: Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer.