Referat af generalforsamling.
Onsdag den 23. februar 2022 på Sdr. Bjert Centralskole.
Dagsorden
1. Valg af dirigent: Christian Jensen foreslået af formanden og valgt

2. Beretning om foreningens virksomhed:

ÅRSBERETNING FOR 2021.
Sidste år i 2021 kunne vi ikke holde generalforsamling i februar pga. corona. Det skulle vi have gjort iflg. vore vedtægter. Men det blev udsat til den 22. september 2021. Så der er kun gået ca. 5 måneder siden vores sidste generalforsamling. Så derfor er der ikke så meget nyt at fortælle om, men vedtægterne siger, at generalforsamlingen skal være i februar
Beretningen her er fra generalforsamlingen september 2021 og frem til i aften.

I min beretning for 5 måneder siden sagde jeg, at det var den korteste, jeg nogen sinde har lavet, men den her er også kort, da der er ikke sket så meget i den korte tid.
Den 13. oktober fortalte Ole Sønnichsen om rejsen til Amerika. Han er en rigtig god fortæller, så et rigtigt spændende foredrag med dejligt mange tilhørere.
Så havde vi åbent hus lørdag den 6. november. Her var der mange, der studerede vores nye udstilling om husmandssteder i Agtrup Skov og i Binderup. Salget af kalenderen for 2022 blev også startet den dag. Vi glæder os meget over de mange besøgende, der kom, men vi glæder os bestemt også meget over, at mange blev i lang tid og snakkede og hyggede sig. Vi er begyndt at lave en lille tryksag i A4-format, som er en kopi af udstillingen. Den er der en del, der køber, for så kan man sidde hjemme og læse og studere plancherne. For når man står og kigger på plancherne i udstillingen, så får man jo ikke læst nær al tekst.
Det sidste foredrag i 2021 holdt Olaf Jensen den 8. december om små gartnerier i Bjert. Han er altid en god og spændende fortæller. Olaf havde snakket med mange mennesker og studeret forskellige kilder grundigt, så han har enorm stor indsigt i dette emne. For at overholde tidsplanen og aftenen ikke blev for lang, valgte han at korte sit foredrag af, så han nåede ikke at fortælle alt det, han havde forberedt. Vi har snakket om, han evt. skal gentage dele af sit foredrag suppleret med den del, han ikke nåede. Det er en mulighed, vi har snakket om.
Men desværre så blussede coronaen op igen, og vi måtte aflyse Helle Juhls foredrag den 19. januar om Barndom på landet i efterkrigsårene. Heldigvis har vi lavet en aftale med Helle om, at hun holder foredraget til efteråret.
Det var aktiviteterne i de 5 måneder, og i arkivet har der også været aktivitet.

Vi indkøbte et administrationsprogram. Det er selvfølgelig elektronisk. Her har vi først og fremmest en oversigt over jer medlemmer. Her skriver vi navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse. Det er alt. Så I skal ikke være bange for, at vi skriver en hel masse om jer. Programmet kan en hel masse andre ting, som vi senere kan tage i brug senere, hvis vi vil det, fordi det er en fordel.
Ved at vi har indført dette program, har vi grundigt gennemgået vores medlemskartotek. I flere tilfælde manglede vi f.eks. mailadresse, så kan vi ikke sende invitationer til vore møder. Men det er vi ved at have styr på. Vi har også måtte sende et par rykkere ud for manglende betaling af kontingent. Det er også på plads.

Vi har nu 3 frivillige arkivmedhjælpere: Ud over Karen Marie Langhoff, som også er i bestyrelsen, så har vi Inger Marie Larsen, og så er Ole Schultz ny mand som frivillig. Det er vi rigtig glade for. Og jeg kan godt afsløre, at med så mange lokale folk, der kender hinanden rigtig godt, så går snakken absolut ikke i stå. Det er ikke kedeligt.
De løser primært arkiveringsopgaver. Det fungerer super godt. Så vidt muligt mødes vi torsdag eftermiddag og løser mange forskellige opgaver.

Det er også torsdagen eftermiddag, vi har åbent i arkivet. Her kommer der af og til gæster, som kommer for at aflevere materialer, stille spørgsmål eller bare få en hyggelig sludder og en kop kaffe. Det er I altid velkommen til. I behøver ikke have et bestemt ærende for at komme på besøg. Det er dejligt med gæster.

Selv om det på mange måder har været en hel anderledes periode med corona, som vi absolut ikke ønsker kommer igen, er vi glade for, at I har været trofaste over for foreningen. Så nu håber vi og forventer vi og tror også på, at vi kan se frem til en ny sæson, hvor vi kan gennemføre vore arrangementer som planlagt.
Det var min så beretning for i aften.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Kasser Poul Bramsen gennemgik regnskab for 2021 og generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Indkomne forslag.
De skal være skriftlige og være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.
Bestyrelsen forslår uændret kontingent for det følgende år:
Enkelt person kr. 60,00
Husstand kr. 100,00

6. Forslag vedr. ændring af vedtægterne:
§5. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 9 medlemmer og indtil 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Der vælges 5 medlemmer i ulige år og 4 medlemmer i lige år.
Suppleanter til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år.

Forslag til ny § 5
§ 5. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på op til 9 medlemmer og indtil 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Det enkelte bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen.
Suppleanter til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt.

7. På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer: Johannes Bogh Christensen, Karen Marie Langhoff, Torben Falk og Morten Bøge. Alle modtager genvalg.

Generalforsamling genvalgte ovennævnte bestyrelsesmedlemmer.


Suppleanter: Per Skjøde Knudsen og Sven Rørbæk. Begge modtager genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte begge suppleanter

Revisor: Lars Thiesen
Revisorsuppleant: Hans Lind

Generalforsamlingen genvalgte dem.

8. Eventuelt
En fra forsamlingen spurgte til nye planer for 2022/23?
Svar: Det er endnu ikke endelig på plads.
Jens Andersen: Sendte et tak til bestyrelsen for dets arbejde og forsamlingen kvitrede med applaus.
Formand Morten Bøge (MB) takkede Christian Jensen for dirigentrollen under generalforsamlingen.
MB efterlyste om nogen blandt deltagerne i generalforsamlingen, ville hjælpe ved Børnedyrskuet den 21. maj 2022.

Aftenen afsluttes med sangen: ”Kom maj du søde milde”.
Slut kl. 21.00


Torben Falk                                            Morten Bøge
Referent                                                 Formand