Foreningens vedtægter

Vedtaget/ændret på generalforsamling den 23. februar 2022.


§1. Foreningens navn er ”Lokalhistorisk forening for Sønder Bjært sogn” og har hjemsted i Sønder Bjært kirkesogn i Kolding Kommune.

§2. Foreningens formål er:
a. at fremme og styrke den almene interesse for Sønder Bjært sogns historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier samt at drive et arkiv.
b. at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data med tilknytning til Sønder Bjært sogn i fortid og nutid.
c. at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.
d. gennem udstillinger, foredrag og lignende at formidle viden om sognets og egnens historie.

§3. Enhver, der er interesseret i foreningens arbejde, kan optages som medlem.

§4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
a. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokalpressen.
b. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag. De skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.
6. Valg af:
a) bestyrelsesmedlemmer
b) suppleanter til bestyrelsen.
c) 1 revisor
d) 1 revisorsuppleant
6. Eventuelt.

§ 5. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på op til 9 medlemmer og indtil 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Det enkelte bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen. Suppleanter til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§6. Bestyrelsen leder foreningen og arkivets daglige arbejde.

§7. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§8. Foreningens regnskabsår går fra den 01-01/31-12.

§9. Foreningens midler henstår på konto i et pengeinstitut.

§10. Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til SLAs standardinstruks for arkivledere.

§11. Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret, og at de er offentligt tilgængelige med fast åbningstid, dog således at SLAs tilgængelighedsregler respekteres

§12. Generalforsamlingens beslutninger, samt fastsættelse af det kommende års kontingent, træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§13. Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret, eller når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§14. Beslutning om foreningens ophævelse og overdragelse af arkivalier og værdier til andre institutioner kan ske ved simpelt stemmeflerhed ved to på hinanden med mindst 2 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger

§15. I forhold til tredjemand hæfter foreningen alene med sin formue. Medlemmerne har intet personligt ansvar for foreningens forpligtelser, det samme gælder bestyrelsesmedlemmer. Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer.

§16. I tilfælde af generalforsamlingens beslutning om foreningens ophævelse, skal arkivets samlinger overdrages til Stadsarkivet i Kolding Kommune

§17. Ved opløsning overføres eventuel formue til andet lokalhistorisk arbejde efter bestyrelsens afgørelse.

Vedtaget/ændret på generalforsamling den 23. februar 2022.

 

 

 

.

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Kommende arrangementer: