REFERAT fra
Generalforsamling 2009
Torsdag 19. februar kl. 19.30 på Sdr. Bjert Centralskole

Dagsorden
Pkt. 1: Valg af dirigent
Lars Blenner Thiesen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifl. vedtægterne.

Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
I sin beretning sagde formanden, Knud Vibe Andreasen, at 2008 blev et rigtigt godt år for foreningen. Med indretning af lokalarkiv i kælderen under Plejecenter Egebo som højdepunktet. Desuden kunne foreningen i løbet af året notere en medlemsfremgang på 40 medlemmer, så medlemstallet nu er 125.
2008 blev også året, hvori foreningen fik udgivet sit første årsskrift og debuterede som forlag med Holger Lissners bog om ”Sdr. Bjert kirke og menneskene omkring den”.
- Men 2008 var også et noget turbulent år, hvor vi vekslede mellem frygten for at stå uden tag over hovedet og håbet om et nyt lokale. Takket være stor velvilje hos den lokale ledelse på plejecentret og kulturforvaltningen i Kolding har vi nu fået et dejligt lokale at arbejde i og til opbevaring af foreningens arkivalier, forhåbentlig til gavn for eftertiden, sagde Knud Vibe Andreasen.
Formanden glædede sig over den store opbakning i lokalbefolkningen. Ved åbent hus-arrangementet fandt knap 200 vej til den nye adresse på Vesterløkke 10 for at besigtige de nye lokaler. Og da Holgers Lissners bog blev præsenteret dukkede over 100 interesserede op.
- Med en sådan støtte fra lokale og for den sags skyld også udenbys gamle bjertborgere har bestyrelsen svært ved at få armene ned, sagde formanden, som også benyttede lejligheden til at takke foreningens sponsorer, en række lokale virksomheder og fonde.
De har gjort det muligt for os at indrette lokalet og anskaffe nødvendigt isenkram, så vi kan komme i gang med registrering af modtagne materialer.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Poul Bramsen, kasserer, gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

Pkt. 4: Fastlæggelse af kontingent for 2009
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 60 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for husstand (2 personer). Det blev vedtaget.

Pkt. 5: Valg af
a) bestyrelsesmedlemmer
På valg var 4 af bestyrelsens 9 medlemmer, Hans Jørgen Pedersen, Poul Bramsen, Anne-Margrethe Staugaard og Georg Unna. Georg Unna ønskede ikke at genopstille på grund af manglende tid. De øvrige blev genvalgt. Nyt medlem blev Grethe Nielsen.
b) revisor 
Lars Blenner Thiesen blev genvalgt.
c) revisorsuppleant
Peter Uldall Juhl blev genvalgt.

Pkt. 6: Indkomne forslag. De skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
Der var ikke modtaget forslag.

Pkt. 7: Eventuelt
Ref: Erling Grau

Som optakt til generalforsamlingen fortalte stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou, Kolding, bl.a. om Stadsarkivet og "de otte sogne" - og forbindelsen til Kolding siden 1864.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Kommende arrangementer:


 Onsdag den 18. januar 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

 En aften med det gamle Bjert set gennem Ejnarr Dalls fotolinse

 

 

 

Den 22. februar 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Smedens søn, lærer og rosenmager ved Per Mortensen, derefter generalforsamling.