2021

Lokalhistorisk Forening for Sønder Bjært Sogn.


Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 22. september 2021 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole.

I februar 2021 kunne vi ikke afholde generalforsamling pga corona. Den afholder vi nu.

Der er ikke foredrag i forbindelse med generalforsamlingen, som vi har haft andre år. 

Der er fri entre og foreningen er vært ved kaffe og kage.


REFERAT

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent. 

Lars Thiesen blev valgt som dirigent. 

Pkt. 2:Beretning om foreningens virksomhed.

 MB havde en rigtig god gennemgang af vores aktiviteter det forgangne år, selvom det var sparsomt med møder.

Pkt. 3:Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 HJP gennemgik regnskabet grundigt på vegne af PB, der var fraværende.

Pkt.4:Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.

Uændret.

Ptk.5:Forslag vedr. ændring af vedtægterne. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget af 100% af de fremmødte.

Pkt. 6:Valg af:

Bestyrelsesmedlemmer: Hans Jørgen Pedersen, Poul Bramsen, Anne-Margrethe Staugaard, Hans Peter Jørgensen og Johannes Bogh. Alle modtager genvalg.

Inger Rørbæk er udtrådt af bestyrelsen.

Suppleanter: Per Skjøde Knudsen og Sven Rørbæk modtager genvalg.

Revisor: Lars Thiesen

Revisorsuppleant: Hans Lind

Alle ovenstående blev genvalgt. Johs. Bogh Christensen blev nyvalgt for et ½ år til næste generalforsamling. Han indtræder i stedet for Inger Rørbæk.

Pkt. 7:Indkomne forslag. De skal være skriftlige og være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag, men et forslag fra Jens Andersen om at punkt 7 bliver flyttet om efter punkt 3 for fremtiden.

Pkt. 8: Eventuelt.

MB mente at vores gennemsnitsalder i foreningen nærmer sig 50 år. Man kan godt blive lidt utryg ved hans opfattelsesevne.


Ad. Pkt.5

§ 15

Tilføjelse: Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer.

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Torsdag den 12. oktober 2023

kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Fra Christiansminde til Løverodde

Hans Peter Jørgensen vil både fortælle om livet blandt fiskerne i Agtrupvig og Agtrupskov i perioden fra slutningen af 1800-tallet og op til omkring 1950 og om de to sommerrestauranter Christiansminde og Løverodde. Herudover vil han fortælle om bagsiden af medaljen ved den religiøse bevægelse, som han mener var med til at dele sognet i ”dem og os”.

 


 

Lørdag den 28. oktober 2023    kl. 13.00 i Mejeriet 

Præsentation og salg af den nye bog om

de fire bofællesskaber i Bjert 

Umiddelbart herefter ca. kl. 14.00 er der

Åbent hus i Lokalarkivet – frem til kl. 16.00

Der er fernisering på den nye planche udstilling om de fire bofællesskaber. Samtidig er der præsentation og salg af Bjert Kalenderen for 2024 – med tekst og billeder fra bofællesskaberne. Man kan også se vore lokaler, hvor vi vil vise andre billeder fra Bjert og forskellige materialer.

Vi serverer kaffe og the. Alle er velkomne.