REFERAT
fra generalforsamling

Torsdag 23. februar 2017 kl. 19.30 på Sdr. Bjert Centralskole

DAGSORDEN

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Lars Blenner Thiesen blev valg til dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Erling Grau blev valg til referent.
 
Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
- Foreningens medlemstal har været stigende hvert år, siden vi startede i 2007.  Men noget tyder på, at vi er ved at nå det maksimale, da stigningen de sidste par år er fladet ud. Vi har et par medlemmer flere end sidste år – og antallet er nu 220. Det er et fantastisk flot resultat, som vi er meget glade for og stolte af.
Således indledte formanden, Morten Bøge, sin beretning, hvori han også benyttede lejligheden til at mindes bestyrelsesmedlem Steen Andersen, som døde i januar.
- Det kom som et chok for os alle, da Steen pludselig døde. Dagen før deltog han aktivt og engageret i et bestyrelsesmøde. Steen har brugt utrolig mange timer i foreningen med vidt forskellige opgaver, og vi savner Steen som en dygtig og engageret medarbejder.
Formanden gennemgik herefter ledsaget af billeder kort den buket af arrangementer, foreningen har stået for siden sidste generalforsamling, og noterede med tilfredshed et pænt fremmøde til arrangementerne.
- Det svinger selvfølgelig lidt, men det ligger som regel mellem 40 og 50. Topscorer var mødet i januar med Johannes Due, som fortalte om sin barndom og opvækst i Bjert i 50erne og starten af 60erne. Da var vi 95 mennesker i skolens aula, sagde formanden.
Morten Bøge orienterede herefter om arbejdet i bestyrelsen.
- Vi bruger rigtig meget tid på at forberede og udarbejde årsskrift og kalender. Ligesom der går der tid med at planlægge og forberede møder og arrangementer, lave udstillinger med billeder og tekster, arkivering af billeder og den årlige byvandring med skolens 5. klasser. Som tidligere år har vi også deltaget i kurser møder med andre lokalhistoriske foreninger og Stadsarkivet i Kolding.
- I løbet af året er der løst mange forskellige opgaver i arkivet. Det er især Christian og Steen, der har taget sig af dem. Nu da Steen desværre ikke er med mere, skal vi have fundet en afløser for ham.
I arkivets åbningstid om torsdagen er der ofte besøgende –  omkring 100 gæster i løbet året. De er kommet med vidt forskellige spørgsmål, og de fleste har fået den hjælp, de kom efter. Enten i form af et konkret svar på spørgsmålene eller med en forklaring om, hvor hjælpen kunne findes.
Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Poul Bramsen gennemgik regnskabet for 2016. Driftsresultatet viste et lille overskud på 155 kr. og en samlet beholdning på 51.343 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4: Fastlæggelse af kontingent for 2017
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 60 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for husstand (2 personer). Det blev vedtaget.

Pkt. 5: Valg af
a. bestyrelsesmedlemmer
Fire medlemmer var på valg: Hans Jørgen Pedersen, Hans Peter Jørgensen, Anne-Margrethe Staugaard og Poul Bramsen. De blev alle genvalgt. Johannes Bogh blev valgt til den ledige plads i bestyrelsen.
 
b. revisor
Lars Blenner Thiesen blev genvalgt.
 
c. revisorsuppleant
Hans Lind blev valgt.

Pkt. 6: Indkomne forslag. De skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
Der var ikke modtaget nogen forslag.

Pkt. 7: Eventuelt
Ingenting
 
REF.:
Erling Grau
27. februar 2017
 
Anne-Margrethe Staugaard og Hans Peter Jørgensen viser billederSom optakt til generalforsamlingen blev der vist billeder fra det gamle Bjert, billeder som blev taget fra luften over Bjert i starten af 1950erne af den kendte fotograf Sylvester Jensen. Det var blot et lille udpluk af de godt 500 billeder, som medlemmer af bestyrelsen har udvalgt, affotograferet og hjemtaget fra Det Kgl. Biblioteks fotomuseum. De indgår nu i lokalarkivets samlinger, og når de er registreret, vil de kunne ses af alle via internetportalen www.arkiv.dk. To af bestyrelsens medlemmer, Anne-Margrethe Staugaard og Hans Peter Jørgensen, stod for fremvisningen.
 
Legat fra Danske BankLars Blenner Thiesen (tv) fra Danske Bank overrækker legat til Morten Bøge
I forbindelse med generalforsamlingen fik foreningen overrakt et legat på 5.000 kr. fra Sparekassen Koldings Fond. Fonden blev stiftet, da Sparekassen Kolding fusionerede med Sparekassen Bikuben, som i dag er en del af Danske Bank. Fondens formål er bl.a. at yde støtte til almennyttige og kulturelle formål indenfor Sparekassen Kolding’s oprindelige område. Legatet blev overrakt af Lars Blenner Thiesen fra Danske Bank. Da checks jo i dag hører historien til, var det synlige bevis selvfølgelig en overførsel via MobilePay.Foreningens formand, Morten Bøge tager imod legatet.

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Kommende arrangementer: