REFERAT fra
Generalforsamling
Torsdag 24. februar 2011 kl. 19.30 på Sdr. Bjert Centralskole

Dagsorden
Pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Lars Blenner Thiesen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Erling Grau blev valgt til referent.

Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
I beretningen, Morten Bøges første som formand, glædede han sig indledningsvis over at være formand for en forening i vækst, en aktiv forening med stor opbakning af en voksende medlemsskare.
- Vi har nu 164 medlemmer – det er 15 mere end sidste år ved samme tid – og i bestyrelsen glæder vi os over de mange medlemmer.
Formanden omtalte herefter de forskellige arrangementer i årets program og nogle af de mange andre aktiviteter, som foreningen har gang i.
En af dem er bestyrelsens beslutning i april sidste år om at udgive en bog om ”skoleliv i Bjert” – omhandlende tiden fra den første skole i 1651, over perioden med de tre landsbyskoler, Agtrup Skole, Agtrupskov Skole og Bjert-Binderup Skole, frem til og med centralskolen. Ideen til dette projekt opstod efter foreningens hjælp til markeringen af centralskolens 50 års jubilæum og en sogneeftermiddag med skoleliv i sognet som tema.
- Vi syntes, vi havde fundet mange spændende ting frem, og det besluttede vi at samle i en bog. Det arbejde er vi i gang med nu, og det går planmæssigt. Så det er stadigvæk vores håb, at bogen kan være færdig i god tid til julen 2011, sagde Morten Bøge.
Han opfordrede folk, der ligger inde med billeder fra skolerne og skolernes hverdag, til at kontakte foreningen.
- Vi vil gerne have så mange gode og spændende fortællinger som muligt med i bogen. Så vi får lavet en bog, som mange vil opleve interessant, sagde han.
Formanden nævnte også Lokalhistorisk Dag i september. Da stod foreningen på andet år for en historisk byvandring for eleverne i centralskolens 5. klasser. Turen gik fra Sdr. Bjert Kro ad Gl. Bjært og Vesterløkke til plejecenter Egebo.
- Kolding Stadsarkiv har taget initiativ til, at alle lokalhistoriske foreninger laver noget lokalhistorisk for skolernes 5. årgang i deres område. Skolen har foreslået, at vi laver en historisk tur i Bjert til en tradition – det vil vi gerne, sagde Morten Bøge.
Foreningen har udgivet sin anden årskalender, Bjert Kalender 2011. Temaet er ”Bjert set fra luften”, og kalenderen blev præsenteret ved et velbesøgt åbent hus arrangement på Lokalarkivets Dag den 13. november. Kalenderen er trykt i et oplag på 125 stk., og der er nogle få eksemplarer tilbage.
- Men hvad laver vi ellers i bestyrelsen - udover at drikke kaffe, spurgte formanden.
Han indledte besvarelsen af spørgsmålet med at takke medlemmerne i bestyrelsen for et
stort engagement og de mange arbejdstimer, som de lægger i foreningen.
- Vi holder ca. et møde om måneden, men der bliver arbejdet med mange forskellige opgaver på andre tidspunkter, f. eks.:
Bogen om skoleliv i Sdr. Bjert
Udarbejdelse af årskalender
Udarbejdelse af årsskrift
Forberedelse af forskellige arrangementer
Deltagelse i kurser og møder med andre lokalhistoriske foreninger og Stadsarkivet i Kolding.
Vedligehold og ajourføring af vore IT-systemer og meget mere.

Stadsarkivet beder hvert år arkiverne i Kolding Kommune svare på en række spørgsmål om status i arkiverne. Et af spørgsmålene går på, hvor mange arbejdstimer bestyrelsen bruger om ugen.
- Det er svært at gøre op, men vi kom frem til, at bestyrelsens 9 medlemmer tilsammen bruger 30–35 timer om ugen i gennemsnit, eller ca. en halv dag om ugen til hver af os. Det er ikke så lidt – det nærmer sig en fuldtidsstilling, sagde Morten Bøge.
Dertil kommer de mange opgaver, som arkivlederne varetager i forbindelse med arbejdet i lokalarkivet. I 2010 har arkivet modtaget materialer fra 30 personer og en enkelt forening. Det er typisk fotografier og nedskrevne erindringer af forskellig slags.
I arkivets ugentlige åbningstid om torsdagen har der i årets løb været omkring 60 besøgende. Og arkivet har fået henvendelser fra 15 personer, der bor uden for sognet. To af forespørgslerne kom fra personer i Amerika. Det handlede om slægtninge i Sdr. Bjert.
Formanden rundede beretningen af med kort at sige lidt om fremtidige opgaver og udfordringer. Udover de nævnte, skolebogen og en årskalender for 2012, arbejdes der med Årsskrift 2011, program for den næste sæson, og så skal lokalarkivet for alvor i gang med elektronisk registrering. Og her bliver der brug for flere hænder, f. eks. interesserede medlemmer, som kan og vil afse et par timer en gang imellem. Der kræves ikke speciel edb-kendskab. Foreningen står for oplæring, og der arbejdes sammen 2 eller 3 personer i små grupper.
- Jeg håber min beretning har tegnet et billede af en aktiv forening med mange medlemmer og med gang i mange forskellige opgaver. Men jeg håber også, I har fået det indtryk, at vi gerne vil være en udadvendt forening med god kontakt til jer medlemmer og give jer gode muligheder for at komme med gode ideer til arrangementer, historiefortælling og meget mere, sagde Morten Bøge.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
På vegne af kasserer Poul Bramsen, som ikke kunde være til stede, gennemgik Hans Jørgen Pedersen regnskabet. Kassebeholdningen var ved udgangen af 2010 på 23.398 kr., og årets resultat blev 9.460 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4: Fastlæggelse af kontingent for 2011
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 60 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for husstand (2 personer). Det blev vedtaget.

Pkt. 5: Valg af
a)bestyrelsesmedlemmer
På valg var 4 af de 9 medlemmer i bestyrelsen: Hans Jørgen Pedersen, Poul Bramsen, Anne-Margrethe Staugaard og Grethe Nielsen. Efter to år i bestyrelsen ønskede Grethe Nielsen ikke at genopstille på grund af manglende tid. De øvrige blev genvalgt. Nyt medlem blev Hans Peter Jørgensen.
b)revisor
Lars Blenner Thiesen blev genvalgt.
c)revisorsuppleant
Peter Uldall Juhl blev genvalgt.

Pkt. 6: Indkomne forslag. De skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
Der var ikke modtaget forslag.

Pkt. 7: Eventuelt

Ref.: Erling Grau

---
Som optakt til generalforsamlingen, der havde deltagelse af ca. 30 medlemmer, causerede en veloplagt Hans Peter Jørgensen ledsaget af lysbilleder og morsomme anekdoter over erindringer fra et hjørne af det gamle sogn, nemlig Agtrupvig/Agtrupskov - med udgangspunkt i sit eget barndomshjem.

 

 

 

 

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Kommende arrangementer:


 Onsdag den 18. januar 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

 En aften med det gamle Bjert set gennem Ejnarr Dalls fotolinse

 

 

 

Den 22. februar 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Smedens søn, lærer og rosenmager ved Per Mortensen, derefter generalforsamling.