2023

 

Referat fra generalforsamlingen 22 februar 2023.

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent.
Christian Jensen, blev valgt som dirigent.

Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed.
Morten Bøges årsberetning vedlægges. Se bilag 1

Pkt. 3: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabet vedlægges og det blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4: Indkomne forslag. De skal være skriftlige og være formanden
i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Der er ikke indkommet nogen forslag.

Pkt.5: Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent således:
Enkelt 60,00 kr. og husstand 100,00 kr.

Ptk.6: På valg er: Genvalg
Bestyrelsesmedlemmer: Hans Jørgen Pedersen ja
Poul Bramsen ja
Anne-Margrethe Staugaard nej
Hans Peter Jørgensen ja
Johannes Bogh. ja
Nyt medlem Ole Schultz

Suppleanter: Per Skjøde Knudsen ja
Sven Rørbæk ja
Revisor: Lars Thiesen ja
Revisorsuppleant: Hans Lind ja

Pkt. 7: Eventuelt.
Der var ingen bemærkninger under evt.

Mødet slut: kl. 20.50
Efter generalforsamling rettede formanden Morten Bøge en stor tak til
Anne-Margrethe Staugaard, der har været med i bestyrelsen fra foreningens start.

 

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Den 19. april 2023 kl 19.00

Byvandring i Bjert 

Vandringen begynder ved Bjert Kro og slutter med kaffe og kage i Bjert Gamle Brugs.