REFERAT fra
Generalforsamling
Torsdag 26. februar 2015 kl. 19.30 på Sdr. Bjert Centralskole

Dagsorden

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Lars Blenner Thiesen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Erling Grau blev valgt til referent.

Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Formanden, Morten Bøge, indledte traditionen tro sin beretning med en status over foreningens medlemstal, som har rundet 200 medlemmer.
- Vi har de sidste år sagt, at nu var medlemsloftet nået, men det er steget igen. I løbet af 2014 har vi fået en tilgang på 12 nye medlemmer, så medlemstallet er 208. Det er fantastisk, så nu må jeg hellere lade være med at spå om udviklingen. Det glæder os meget i bestyrelsen, og det er med til at gøre arbejdet lidt sjovere, sagde formanden.
Morten Bøge gennemgik herefter kort de arrangementer, foreningen har stået for siden sidste generalforsamling.
- I maj sidste år besøgte vi landbrugsmuseet i Harte, hvor vi havde en interessant aften og så mange velbevarede og istandsatte landbrugsredskaber. Den 8. oktober var vi på besøg i Kongeåmuseet i Vamdrup, hvor Poul Berrig fortalte om grænsedragningen i 1864 og betydningen heraf for de 8 sogne. Efterfølgende havde deltagerne mulighed for at gå rundt og se museet.
- Som tidligere år lavede vi også en lille byvandring for skolens 5. klasser i september måned. Turen gik fra plejehjemmet til skolen. En kort spadseretur, men med så mange emner at fortælle om, at vi måtte prioritere, så det ikke blev for omfattende. Hans Peter Jørgensen, Hans Jørgen Pedersen og undertegnede var på skolen og fortalte for børnene og udleverede materialer, så da turen blev gennemført, var det eleverne, der fortalte for hinanden. Det var et fint arrangement, sagde formanden.
På Lokalarkivets Dag, lørdag den 8. november, blev Bjert Kalender 2015 præsenteret ved et Åbent Hus arrangement i Lokalarkivet, og samtidig var der fernisering på en opdateret udstilling om gårde i Bjert.
Den 15. januar på skolen var emnet historien om de tre brugsforeninger og andelsbevægelsen i Bjert.
- Vi synes, der er et pænt fremmøde til vore arrangementer. Det svinger selvfølgelig lidt, men deltagerantallet ligger på mellem 40 og 70. Når vi ser, hvad andre foreninger kan mønstre, så skal vi vist være meget tilfredse, sagde Morten Bøge.
Foreningens sidste arrangement i indeværende mødesæson finder sted den 7. maj. Det bliver den byvandring, som eleverne i skolens 5. klasser har været på, fra plejecenter Egebo og til skolen. Undervejs på turen fortælles historien om husene og de mennesker, der har boet på strækningen. Turen slutter med kaffe på skolen.
Morten Bøge orienterede derefter om arbejdet i bestyrelsen, som mødes en gang om måneden. Derudover holdes løbende andre møder i mindre grupper, som arbejder med forskellige opgaver. Bestyrelsen er således i fuld gang med at forberede et nyt årsskrift, en ny årskalender og næste sæsons mødearrangementer.
Af foreningens samling på ca. 1.200 billeder fra det gamle sogn er der nu registreret i omegnen af 500.
-  Vi har ikke nået helt så meget i år som planlagt, da der er kommet en ny version af det digitale program Arkibas. Det betød, at vi ikke kunne arkivere fra efterårsferien og frem til jul. Men pyt – det er godt at vide, at vi ikke bliver arbejdsløse foreløbig. Hver torsdag eftermiddag mødes en gruppe på 4-6 personer fra bestyrelsen for at registrere. Det er meget hyggeligt, sagde formanden.
I årets løb er der løst mange forskellige opgaver i arkivet. Ca. 100 personer har henvendt sig med vidt forskellige spørgsmål om ejendomme og personer i sognet, og et lignende antal er kommet via mail og telefon.
- Nogle spørgsmål kræver meget tid til at grave svarene frem. Men det er også en vigtig opgave for os at yde god service, sagde formanden.
Morten Bøge rundede sin beretning af med en opfordring til medlemmerne om at byde ind med forslag til kommende arrangementer.
- Vi prioriterer højt at lave arrangementer, som medlemmerne synes er interessante og gerne vil bruge en aften på. For det er altid sjovest, når der er god tilslutning til arrangementerne. Gode ideer fra jer modtages derfor med stor tak, sagde formanden.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
I kasserer Poul Bramsens fravær blev regnskabet for 2014 gennemgået af Hans Jørgen Pedersen, næstformand. Driftsresultatet for forening og arkiv var positivt med et overskud på 8.188 kr. Foreningens samlede kassebeholdning ved årets udgang var 48.575 kr. De samlede indtægter var 51.220 kr. mod 43.032 kr. på udgiftssiden. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4: Fastlæggelse af kontingent for 2015
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 60 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for husstand (2 personer). Det blev vedtaget.

Pkt. 5: Valg af
a. bestyrelsesmedlemmer
Fire medlemmer var på valg: Hans Jørgen Pedersen, Hans Peter Jørgensen, Poul Bramsen og Anne-Margrethe Staugaard. Alle blev genvalgt.

b. revisor
Lars Blenner blev genvalgt.

c. revisorsuppleant
Peter Uldall Juhl blev genvalgt.

Pkt. 6: Indkomne forslag. De skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
Der var ikke modtaget forslag.

Pkt. 7: Eventuelt
Hans Jørgen Pedersen orienterede kort om en ny hjemmeside på internettet: www.arkiv.dk. Den blev lanceret for få dage siden og drives af Arkibas ApS, som ejes af de danske arkiver i fællesskab. På arkiv.dk kan alle interesserede søge i materiale, som opbevares i mere end 500 danske arkiver.

Ref.: Erling Grau
2. marts 2015
---

Som optakt til generalforsamlingen var der foredrag ved Thomas Thulstrup, den nye direktør på Koldinghus. Det er nu godt et år siden, han tiltrådte på slottet, og han præsenterede sig selv og fortalte om sine visioner for slottet og museet.

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Kommende arrangementer:


 Onsdag den 18. januar 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

 En aften med det gamle Bjert set gennem Ejnarr Dalls fotolinse

 

 

 

Den 22. februar 2023 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Smedens søn, lærer og rosenmager ved Per Mortensen, derefter generalforsamling.