REFERAT fra
Generalforsamling 2010
Torsdag 25. februar kl. 19.30 på Sdr. Bjert Centralskole

Dagsorden 

Pkt. 1: Valg af dirigent
Peter Thomsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifl. vedtægterne.

 

Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
I beretningen, der blev Knud Vibe Andreasens sidste som formand, sagde han, at 2009 havde været et rigtigt godt år for foreningen med stor aktivitet og god opbakning af en medlemsskare, som i årets løb er vokset fra 125 til 152.
Formanden omtalte herefter de forskellige arrangementer i årets program.Udover de programsatte arrangementer har foreningen været involveret i en større billedudstilling i forbindelse med Sdr. Bjert Centralskoles 50 års jubilæum i september. En arbejdsgruppe med Morten Bøge, tidl.skoleinspektør og medlem af foreningens bestyrelse, og lærerne Karen Lützen og Poul Nielsen som tovholdere gravede sig ned i skolens og arkivets righoldige billedsamling. Det blev til en spændende plancheudstilling, som fik stor ros og blev studeret flittigt på jubilæumsdagen.
I september var foreningen også med i Lokalhistorisk Dag med en byvandring for elever i skolens 5. klasser. Det var arrangeret af Stadsarkivet i Kolding.
Jubilæumsudstillingen på skolen blev også optakt til et arrangement i sognehuset i januar med overskriften "Skoleliv i Sønder Bjært Sogn". Ledsaget af et diasshow fortalte tidligere elever og ansatte erindringer og anekdoter fra Agtrupskov Skole (Hans Peter Jørgensen), Bjert-Binderup Skole (Anne-Margrethe Staugaard og Jørgen Føns), Agtrup Skole (Anna Marie Kehlet og Grethe Nielsen) og Sdr. Bjert Centralskole (Morten Bøge).
2009 blev også året, hvor foreningen præsenterede den første udgave af en Bjert Kalender, som forhåbentlig bliver en tradition. Den blev lanceret i forbindelse med Lokalarkivets dag i november i et oplag på 100 stk. Kalenderen er udsolgt.
Knud Vibe Andreasen rundede beretningen af med at bebude sin egen afgang som formand: - Det er utroligt vigtigt, at vi får inddraget så mange bjertborgere som muligt i arbejdet i en forening som denne. Det er dem, der kender bedst til Sønder Bjærts historie. Jeg gik ind i arbejdet med at starte foreningen for 3 år siden i et forsøg på at få nogen med til at fortsætte det arbejde, som andre gode bjertborgere havde påbegyndt, her tænker jeg på lærer Valdemar Uldall Juhl og Ejner Dall, sagde Knud Vibe. - Det har været mit mål. Sønder Bjert fortjener en forening af frivillige, der tager hånd om sognets historie. Men fordi man har været fødselshjælper i foreningen, behøver man ikke nødvendigvis være formand. Jeg har derfor efter 3 år besluttet at træde et skridt til siden og overlade posten til en anden. Der er mange andre arbejdsopgaver i foreningen, og der bliver nok brug for mig et eller andet sted.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Poul Bramsen, kasserer, gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

Pkt. 4: Fastlæggelse af kontingent for 2010
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 60 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for husstand (2 personer). Det blev vedtaget.

Pkt. 5: Valg af
a) bestyrelsesmedlemmer

På valg var 5 af bestyrelsens 9 medlemmer: Knud Vibe Andreasen, Steen Andersen, Anna Marie Kehlet, Morten Bøge og Erling Grau. Knud Vibe Andreasen ønskede ikke at genopstille. De øvrige blev genvalgt. Nyt medlem blev Christian Holdt.
b) revisor 
Lars Blenner Thiesen blev genvalgt.
c) revisorsuppleant
Peter Uldall Juhl blev genvalgt.

Pkt. 6: Indkomne forslag. De skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
Der var ikke modtaget forslag.

Pkt. 7: Eventuelt
---
Som optakt til generalforsamlingen, der havde deltagelse af 44 medlemmer, var der foredrag ved museumsleder og historieformidler Poul Berrig fra Vamdrup. Han fortalte historien om "de kongelige enklaver" og de otte sogne, som forblev danske ved fredsafslutningen efter krigen i 1864.

Knud Vibe æresmedlem
Formanden for foreningen i dens første tre år, Knud Vibe Andreasen, er udnævnt til æresmedlem. Det skete i forbindelse med generalforsamlingen den 25. februar 2010, da han havde besluttet at trække sig både som formand og somKnud Vibe medlem af bestyrelsen.
Hans Jørgen Pedersen, foreningens næstformand, motiverede bestyrelsens beslutning om at gøre Knud Vibe Andreasen til æresmedlem med hans store indsats og aldrig svigtende engagement, både i forbindelse med starten af foreningen og efterfølgende som formand for bestyrelsen.
- Det er på Knuds initativ, at denne forening i det hele taget eksisterer, sagde næstformanden, Hans Jørgen Pedersen.
- Jeg husker tydeligt den dag i efteråret 2006, da Knud kontaktede mig for at høre, om jeg ville være med til at starte en lokalhistorisk forening. I første omgang med det formål at sikre Ejner Dalls store samling af billeder og andet materiale om sognet for eftertiden. Det er på bare tre år blevet til et rigtigt lokalarkiv, som har stor opbakning blandt borgerne i det gamle Bjært Sogn.

 

Morten Bøge ny formand
På det første møde i bestyrelsen efterMorten Bøge generalforsamlingen blev Morten Bøge valgt til ny formand for foreningen. Posterne som næstformand, kasserer og sekretær varetages som hidtil af henholdsvis Hans Jørgen Pedersen, Poul Bramsen og Erling Grau.

 

 

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Kommende arrangementer:

 

 

Med Ib Doctor på tur gennem Sdr. Stenderups historie

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Med Ib Doctor, som fortæller, kommer vi en tur rundt i det gamle Sdr. Strenderup med fortællingen om branden i 1807 – fortællingen om Else Sofie Bech fra sognets største gård - hun blev 101 år, og som simpel bondekone oplevede sit barnebarn Hans Bech blive kongelig balletdanser. Endvidere vil Ib fortælle om skoleleder Niels Peter Hansen Berg, der var leder af Sdr. Stenderup Skole fra 1865 til 1920 - og om den triste skæbne der overgik familien Grøn, da to af deres drenge druknede ved Gl. Ålbo.

Entre inkl. kaffe/kage

Medlemmer 40 kr. pr person

Ikke medlem 60 kr. pr person