REFERAT fra
Generalforsamling
Torsdag 20. februar 2014 kl. 19.30 på Sdr. Bjert Centralskole

Dagsorden

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Lars Blenner Thiesen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Erling Grau blev valgt til referent.

Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
I beretningen nævnte formanden, Morten Bøge, bl.a., at et sprængt varmtvandsrør i kælderen under Egebo kort efter ferniseringen i efteråret mere eller mindre ødelagde foreningens nye udstilling om brugsforeningerne og dagligvarehandelen i Bjert gennem tiderne. Det varme vand og dampen var mere end, de mange plancher med fotos og tekster kunne klare. De gik ganske enkelt i opløsning.
- Vi er meget glade for at bo på Egebo, men den oplevelse havde vi nu gerne været foruden. Resultatet blev, at vi må bygge udstillingen op på ny. Det er vi i fuld gang med, og den vil snart igen kunne ses i arkivets åbningstid. Heldigvis fik vi dækket materialeudgifterne af forsikringen, sagde Morten Bøge.
Foreningen havde ved udgangen af januar 196 medlemmer, og det er en tilgang på 10 nye medlemmer i det forløbne år.
- I de sidste år har jeg sagt, at nu var medlemsloftet nok nået, men der kommer til stadighed nye medlemmer, og det er vi selvfølgelig glade for i bestyrelsen. Vi tager det som et udtryk for interesse for foreningens arbejde, som også kan aflæses på deltagelsen i foreningens arrangementer, sagde formanden.
Morten Bøge gennemgik herefter kort den buket af arrangementer, foreningen har stået for siden sidste generalforsamling.
En byvandring i september med eleverne i Sdr. Bjert Centralskoles 5. klasser er blevet en fast tradition. Turen var en gentagelse af ruten fra plejehjemmet til skolen, men deltagerne var nye.
- En kort spadseretur men med så mange emner at fortælle om, at vi måtte vælge, for at det ikke skulle blive for omfattende. Forud for turen havde tre af bestyrelsens medlemmer været på skolen for at fortælle om turen og udlevere materialer, så da turen blev gennemført, var det eleverne, der fortalte for hinanden. Ugen efter blev turen gennemført endnu engang med eleverne som fortællere og denne gang med forældrene som tilhørere, sagde Morten Bøge.
Foreningen har fået trykt et nyt oplag af bogen ”Skoleliv i Bjert - fra landsbyskoler til centralskole”. Det første oplag, som udkom i oktober 2012, blev udsolgt på et halvt års tid. Nu kan bogen altså købes igen. Prisen er 140 kr., og bogen kan købes i lokalarkivet.
Morten Bøge nævnte også lokalarkivets store samling af billeder fra det gamle Bjert sogn. Samlingen er på ca. 1200 fotos, hvoraf en stor del kommer fra Ejners Dalls private samling.
- Efter et meget tidskrævende sorteringsarbejde er vi nu godt i gang med at registrere billederne elektronisk. Billederne bliver scannet og registreret med en kort tekst om det enkelte billede. Det originale billede bliver lagt i et omslag i et brandsikkert skab. Så er billedet godt bevaret til eftertiden. Vi har et system, der sikrer, at vi nemt kan finde billederne i det elektroniske system igen. Vi har registreret ca. 300 af de ca. 1200 billeder. Hver torsdag eftermiddag mødes en gruppe på 4-6 personer fra bestyrelsen for at registrere, og det er ikke kedeligt, sagde Morten Bøge.
Om bestyrelsens arbejde i øvrigt sagde formanden, at den er i fuld gang med at forberede et nyt årsskrift, en ny årskalender og næste sæsons mødearrangementer-
Morten Bøge rundede sin beretning af med en opfordring til medlemmerne om at byde ind med forslag til kommende arrangementer.
- En af hjørnestenene i foreningens arbejde er jo at lave arrangementer, som medlemmerne synes om og gider bruge en aften på, sagde han.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Poul Bramsen gennemgik regnskabet. Driftsresultatet for forening og arkiv viste for 2013 et underskud på 20.366 kr. Foreningens samlede kassebeholdning var ved årets udgang 40.387 kr. Underskuddet blev på spørgsmål fra et medlem forklaret med først og fremmest udgiften til genoptryk af bogen om ”Skoleliv i Bjert” på 24.731 kr. Det skete sidst på året, og en væsentlig del af 2. oplag er endnu på lager. Dertil kommer udgifter i årets løb til flytning og opsætning af brandskabe og lovliggørelse af installation, 9.800 kr. og indkøb af kontorudstyr 5.000 kr. Regnskabet blev godkendt.
 
Pkt. 4: Fastlæggelse af kontingent for 2014
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 60 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for husstand (2 personer). Det blev vedtaget.

Pkt. 5: Valg af
a. bestyrelsesmedlemmer

På valg var: Anna Marie Kehlet, Erling Grau, Steen Andersen, Christian Holdt og Morten Bøge. Alle blev genvalgt.
b. revisor
Lars Blenner Thiesen blev genvalgt.
c. revisorsuppleant
Peter Uldall Juhl blev genvalgt.

Pkt. 6: Indkomne forslag. De skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
Der var ikke modtaget forslag.

Pkt. 7: Eventuelt
Erling Grau orienterede om et nyt tiltag på det sociale netværk Facebook. Initiativrige brugere med tilknytning til Bjert har oprettet en gruppe, der hedder ”Sdr. Bjert Nostalgi”. Gruppen er ret ny, men hvis den får mange medlemmer, kan den også blive nyttig for lokalarkivet. Bl.a. når det gælder efterlysning af navne på personer, tid og sted på nogle af arkivets mange billeder.

Ref: Erling Grau
27. februar 2014

 

Skamlingsbankeselskabet og 150-året for 1864
Som optakt til generalforsamlingen fortalte Vivi Jensen, fhv. museumsinspektør på Koldinghus, historien om Skamlingsbankeselskabet og 150 året for krigen i 1864. Vivi Jensen er medlem af bestyrelsen i Skamlingsbankeselskabet, som siden 1843 har ejet og drevet Skamlingsbanken.

 

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Kommende arrangementer: