2013

REFERAT fra
Generalforsamling
Torsdag 21. februar 2013 kl. 19.30 på Sdr. Bjert Centralskole

Dagsorden

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent.
Lars Blenner Thiesen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Erling Grau blev valgt til referent.

Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
I beretningen nævnte formanden, Morten Bøge, blandet andet, at de vigtigste arkivalier i Sdr. Bjert Lokalarkiv nu kan opbevares sikkert for eftertiden. Arkivet har fået installeret tre brandsikre skabe. Det ene skab har foreningen fået penge til af kommunen, og de to andre er en foræring fra Danske Bank, hvor de blev overflødige, da banken i februar lukkede filialen på Skartvedvej i Bjert.
Foreningen har p.t. 186 medlemmer, en mindre fremgang siden sidste generalforsamling, men det er et rigtig flot medlemstal, sognets størrelse taget i betragtning. Og medlemmer er flinke til at bakke op om foreningens arrangementer, sagde formanden.
Det største arrangement i det forløbne år, også hvad besøgstal angår, var udgivelsen af bogen ”Skoleliv i Bjert – fra landsbyskoler til centralskole”, som fandt sted på skolen i oktober. Bogen fik en varm anbefaling med på vejen af skoledirektør Ib Hansen, som havde fået et af de første eksemplarer fra trykkeriet.
Bogen var kulminationen på mange menneskers frivillige arbejdsindsats, som er blevet honoreret med så stor interesse, at foreningen snart kan melde bogen udsolgt. I den forbindelse rettede Morten Bøge en tak til de lokale handlende, som beredvilligt har deltaget i salg af bogen, så interesserede købere ikke alene var henvist til lokalarkivets ugentlige åbningstid.
Også salget af Bjert Kalender 2013 er gået pænt. Årets tema er håndværk og industri i sognet. Der er nogle få eksemplarer tilbage af et oplag på 125 stk. og de kan købes ved henvendelse i arkivet eller bestilles via foreningen hjemmeside.
I sin gennemgang af foreningens aktiviteter nævnte formanden også den årlige byvandring for skolens 5. klasser i september. Denne gang gik turen fra plejehjemmet til skolen.
- En kort spadseretur, men med så mange emner at fortælle om, at vi måtte prioritere og udvælge, for at det ikke skulle blive for omfattende. Forud havde tre fra foreningen været på skolen for at fortælle om turen og udlevere materialer, så da turen blev gennemført, var det eleverne, der fortalte for hinanden. Det var de rigtig dygtige til. Og det var en form for generalprøve for eleverne, for ugen efter blev turen gennemført endnu engang med eleverne som fortællere, og denne gang med deres forældre som tilhørere. Hele konceptet blev rost, men der findes vist heller ikke mere taknemmelige tilhørere end forældre, sagde Morten Bøge.
I januar stod foreningen for et virksomhedsbesøg på TRESU. - Et arrangement som er blevet rost meget, især fordi TRESUs historie blev serveret på en både interessant og humoristisk måde. TRESUs hovedbygning er den gamle Agtrup Skole, sagde formanden.
I det forløbne år, har foreningens to arkivledere, Christian Holdt og Steen Andersen, afsluttet den obligatoriske arkivlederuddannelse, som er en forudsætning for, at arkivet kan oppebære kommunal støtte til driften. Der er også gennemført en omfattende sortering af arkivets samlinger, og foreningen er nu godt i gang med den digitale registrering af materialerne i det landsdækkende edb-system.


Pkt. 3: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Kasserer Poul Bramsen gennemgik regnskabet. Driftsresultatet for forening og arkiv viste for 2012 et mindre underskud på 2.291 kr., som bl.a. skyldes investeringer i EDB-udstyr. Kassebeholdningen på drift var ved årets udgang 32.831 kr. Foreningens samlede beholdning var ved årets udgang 60.752 kr. Heri indgår et pænt overskud på skolebogen, der er udgivet med tilskud fra bl.a. Stadsbiblioteket, med den klausul at evt. overskud skal bruges til nye publikationer. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4: Fastlæggelse af kontingent for 2013.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 60 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for husstand (2 personer). Det blev vedtaget.

Pkt. 5: Valg af
a. bestyrelsesmedlemmer
På valg var Hans Jørgen Pedersen, Anne-Margrethe Staugaard, Hans Peter Jørgensen og Poul Bramsen. Alle blev genvalgt
b. revisor
Lars Blenner Thiesen blev genvalgt
c: revisorsuppleant
Peter Uldall Juhl blev genvalgt.

Pkt. 6: Indkomne forslag. De skal være skriftlige og  formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Der var ikke modtaget forslag.

Pkt. 7: Eventuelt

Ref.: Erling Grau
7. marts 2013

 

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Torsdag den 12. oktober 2023

kl. 19.00 på Sdr. Bjert Centralskole

Fra Christiansminde til Løverodde

Hans Peter Jørgensen vil både fortælle om livet blandt fiskerne i Agtrupvig og Agtrupskov i perioden fra slutningen af 1800-tallet og op til omkring 1950 og om de to sommerrestauranter Christiansminde og Løverodde. Herudover vil han fortælle om bagsiden af medaljen ved den religiøse bevægelse, som han mener var med til at dele sognet i ”dem og os”.

 


 

Lørdag den 28. oktober 2023    kl. 13.00 i Mejeriet 

Præsentation og salg af den nye bog om

de fire bofællesskaber i Bjert 

Umiddelbart herefter ca. kl. 14.00 er der

Åbent hus i Lokalarkivet – frem til kl. 16.00

Der er fernisering på den nye planche udstilling om de fire bofællesskaber. Samtidig er der præsentation og salg af Bjert Kalenderen for 2024 – med tekst og billeder fra bofællesskaberne. Man kan også se vore lokaler, hvor vi vil vise andre billeder fra Bjert og forskellige materialer.

Vi serverer kaffe og the. Alle er velkomne.