Login

Side administration.

Venligst indtast password.

!!! JavaScript og Cookies skal være aktiveret !!!
User (optional):

Password:


 

REFERAT fra
Generalforsamling
Onsdag 22. februar 2012 kl. 19.30 på Sdr. Bjert Centralskole

Dagsorden

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Lars Blenner Thiesen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Erling Grau blev valgt til referent.

Pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Morten Bøge indledte sin beretning med at konstatere, at han endnu en gang kunne glæde sig over at være formand for en forening i vækst, en aktiv forening med stor opbakning af en voksende medlemsskare.
- Vi får stadigvæk nye medlemmer i foreningen, så nu er vi oppe på hele 184 medlemmer. Det er 20 flere end sidste år. Det glæder vi os meget over i bestyrelsen og tager det som udtryk for stor interesse for foreningen og dens arbejde, sagde Morten Bøge.
Formanden omtalte herefter de forskellige arrangementer i årets program og nogle af de øvrige aktiviteter, som foreningen har gang i.
Her kom han bl.a. ind på den årlige byvandring med eleverne i 5. årgang på centralskolen. Byvandringen gik igen på en rute fra kroen til plejehjemmet. Ugen forud var tre af bestyrelsens medlemmer på skolen for at fortælle børnene om turen og udlevere materialer. - Så da turen blev gennemført, var det eleverne, der fortalte for hinanden. Det var de rigtig dygtige til, men det var en form for generalprøve for eleverne, for ugen efter blev turen gennemført endnu engang med eleverne som fortællere og nu med deres forældre som tilhørere. Hele konceptet blev rost, men der findes vist heller ikke mere taknemmelige tilhørere end forældre, sagde Morten Bøge.
Formanden noterede også, at når foreningen arrangerer mødeaftener med lokale fortællere, så er der stort fremmøde. Det var f. eks. tilfældet, da ”en tilflytter fortæller” var emnet den 6. oktober.
- Gunhild Due fortalte om, hvordan hun havde oplevet livet i Bjert fra midten af 40’erne og frem. Det var en stærk og meget personlig fortælling om livet på gårdene set fra en landarbejderkones synsvinkel. Ca. 50 var mødt frem denne aften, sagde formanden.
Emnet blev fulgt op med en billedaften i januar, hvor Anne-Margrethe Staugaard fortalte og viste mange billeder af livet på gårdene.
- Anne-Margrethe Staugaard fortalte på en personlig og kompetent måde, og aftenen blev en god opfølgning på mødet med Gunhild Due, sagde Morten Bøge.
Formanden takkede herefter de øvrige medlemmer i bestyrelsen for deres store engagement og de mange arbejdstimer, de lægger i foreningen.
- Jeg tror ikke, der findes ret mange foreningsbestyrelser, hvor der bliver lagt så mange arbejdstimer. Vi holder ca. et møde om måneden, men der bliver arbejdet med mange forskellige opgaver på andre tidspunkter.
Her nævnte formanden arbejdet med bogen om ”Skoleliv i Bjert”, årskalender og årsskriftet.
- Skolebogen har taget temmelig meget tid – også en del mere, end vi var forberedt på. Men arbejdet skrider planmæssigt frem, og bogen er på vej. Men det har også betydet, at andre opgaver er blevet nedprioriteret. Det gælder f. eks. elektronisk arkivering af vore arkivalier. Det fortalte jeg om på generalforsamlingen sidste år og efterlyste hjælpere. Det er vi desværre ikke så langt med, som vi havde håbet, men vi er så småt i gang, og vi regner med, at vi for alvor er klar til efteråret, sagde Morten Bøge.
Arkivet har igen i år modtaget mange materialer - hovedsagelig fra foreningens medlemmer. I arkivets åbningstid om torsdagen kl. 16 - 18 får vi mange besøg. Og vi modtager mange spørgsmål på mail udensogns fra - både fra medlemmer og ikke-medlemmer. Disse spørgsmål drejer sig ofte om afdøde familiemedlemmer med tidligere bopæl i sognet. Vi er stadig interesseret i arkivalier, skriftlige materialer, fotos eller film, der bidrager til belysning af sognets historie, sagde formanden.
Bjert Kalender 2012 er trykt i 120 eksemplarer. De er næsten udsolgt. Interesserede kan henvende sig i lokalarkivets åbningstid eller på mail via foreningens hjemmeside. Desuden har vi fået genoptrykt Holger Lissners bog ”Sdr. Bjert Kirke - og menneskene omkring den”. Den kan ligeledes købes ved henvendelse til lokalarkivet.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Kasserer Poul Bramsen gennemgik regnskabet. Kassebeholdningen var ved udgangen af 2011 på 48.319 kr. Heri indgår også 15.000 kr., som foreningen har modtaget i støtte fra Kolding Kommune til udgivelsen af skolebogen. Årets resultat blev 24.921 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4: Fastlæggelse af kontingent for 2012.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 60 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for husstand (2 personer). Det blev vedtaget.

Pkt. 5: Valg af
a) Bestyrelsesmedlemmer
På valg var 5 af bestyrelsens 9 medlemmer: Anna Marie Kehlet, Erling Grau, Morten Bøge, Christian Holdt og Steen Andersen. Alle blev genvalgt
b) Revisor
Lars Blenner Thiesen blev genvalgt.
c) Revisorsuppleant
Peter Uldall Juhl blev genvalgt

Pkt. 6: Indkomne forslag. De skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
Der var ikke modtaget forslag

Pkt. 7: Eventuelt


Ref.: Erling Grau
8. marts 2012

Som optakt til generalforsamlingen, der havde deltagelse af godt 30 medlemmer, fortalte museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou fra Koldinghus om sine godt 35 år med Koldinghus. Ledsaget af billeder fik vi fortællingen om bl.a. slottets spændende historie, om den unikke restaurering af sydfløjen og om slottets udvikling i retning af et levende museum med temaudstillinger, ferieaktiviteter og virksomhedsarrangementer.

 

 

 

Lokalarkivet er åbent
torsdage kl. 15-17

 

Kommende arrangementer: